Henry

64 articles

Khách hàng có thật là Vua?

Bạn thường nghe, nghe đến nhàm tai, rằng "khách hàng là vua". Tôi không tin điều đó! Trước tiên, nhiều khách hàng không cư xử...

DVD Tuyệt Chiêu Sale

Bạn có muốn mọi cuộc bán hàng của Bạn đều đại thắng? Bạn có muốn “hút” khách hàng về mình mà không phải cất công...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

Ads